• เพศหญิง / ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี -โท สาขาการตลาด, การบริหาร- จัดการ
  • 2 – 3 ปี ด้านการติดต่อ ประสานงานกับฝ่าย จัดซื้อ

13-Jul-18

 

Applied
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี-โท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์ระดับบริหาร 5 ปีขึ้นไป

10-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?