• จบปริญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express พิจรณาเป็นพิเศษ
  • มีความซือสัตย์ ขยัน และใฝ่หาความรู้

16-Aug-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.