• นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • สื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ประชาสัมพันธ์ โฆษณา
 • สื่อสารมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมองค์กร

06-Apr-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

06-Apr-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

06-Apr-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

06-Apr-20

 

Applied
 • hubb marketplace products business partners
 • hire purchase marketing
 • used cars

06-Apr-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • IT Enterprise Architecture
 • planning strategy bank
 • solution architect

03-Apr-20

 

Applied
 • develop workflow it
 • business analyst
 • project management

02-Apr-20

 

Applied
 • loan business analyst
 • develop workflow process
 • project management

02-Apr-20

 

Applied
 • business analysis lead
 • banking information
 • design analysis

02-Apr-20

 

Applied
 • lead QA test
 • plan test script business
 • banking software

02-Apr-20

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

30-Mar-20

 

Applied
 • product development พัฒนาผลิตภัณฑ์ เงินฝาก ประกัน
 • ธนาคาร ตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วางแผน
 • สาขา ตลาด

29-Mar-20

 

Applied
 • team lead big data business intelligence
 • ETL BI hadoop sql oracle
 • data warhouse

29-Mar-20

 

Applied
 • support application incident
 • problem
 • it operation

29-Mar-20

 

Applied