• ปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาระบบ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจรักงานบริการและมีบุคลิกภาพดี
 • หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ Microsoft Office ได้เช่น Excel,Word
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม เข้ากับเพื่อนร่วมงา

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ,MBA , สถิติ
 • เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

16-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

16-Oct-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • การศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ MS Word Excel พื้นฐานได้
 • มีความอดทน / ใจเย็น

16-Oct-18

 

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 1-3 years experience with web based application
 • Having object-oriented perspective

16-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา

16-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา

16-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา

16-Oct-18

 

Applied
 • monitor and identify problem in the operational
 • Advance Excel, Microsoft Access and SQL
 • Operation Control

16-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผน
 • การทำงานในธนาคารอย่างน้อย 1-5 ปี

16-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมMS Office
 • ให้การช่วยเหลือ/ให้คำปรึกษากับ User

16-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

16-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดีเยี่ยม

16-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการติดตามทวงถามหนี้

16-Oct-18

 

Applied
 • ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์
 • มีฐานข้อมูลลูกค้าพร้อมโทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

16-Oct-18

 

Applied
 • degree in Computer Science, Information Technology
 • 2years experience in BI/Data warehouse development
 • Experience in Oracle OWB, Hyperion is preferable

12-Oct-18

 

Applied
 • ตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 18 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านธนาคาร

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคาร การตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์

12-Oct-18

 

Applied
 • วุุฒิกรศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านเร่งรัดติดตามหนี้สิน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญช
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการธนาคาร 2 ปี
 • มีทักษะในการขาย การสื่อสารและเจรจา

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 – 5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจา

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 – 5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจา

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ ศูนย์บริการ
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจา

12-Oct-18

 

Applied
 • วางแผนการปฏิบัติงานของผู้แทนการตลาดภายใต้การกำกับด
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารผู้แทนการตลาดมาแล้ว

12-Oct-18

 

Applied
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / Update คู่มือ
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความสัมพันธ์

12-Oct-18

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี
 • จัดทำ Data Set ธุรกรรมอนุพันธ์ ชุด FM รายวัน
 • จัดทำรายงาน Data Set ข้อมูลภาระผูกพันรายสัญญา

11-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • มีทักษะการบริหาร จัดการทีม และมีภาวะผู้นำ

11-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบในธุรกิจธนาคารอย่างน้อย3ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงินการธน

11-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • สื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ประชาสัมพันธ์ โฆษณา
 • สื่อสารมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมองค์กร

10-Oct-18

 

Applied
 • 3 years of experience in auditing, compliance
 • Bachelor or Master’s degree in business
 • Experience in financial institution

10-Oct-18

 

Applied
 • รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 1 - 5 ปี

09-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี – ปริญญาโท บัญชี หรือ AIS
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • การวางแผน Internal Audit Business Analyst

09-Oct-18

 

Applied