• มีพื้นฐานด้านการลงทุนตราสารหนี้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

17-Jan-18

 

Applied
 • IT Enterprise Architecture
 • ประสบการณ์ 3 ปี architect
 • enterprise solution

17-Jan-18

 

Applied
 • วางแผน policy and compliance ด้าน it
 • implement policy planning compliance
 • manage team

17-Jan-18

 

Applied
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติธุรกิจตลาดเงิน และ Treasury
 • RCSA, Key Risk Indicator
 • Treasury, Operational Risk Capital Allocation

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

17-Jan-18

 

Applied
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสำหรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อ
 • RCSA, Key Risk Indicator
 • Basel II&III, Operational Risk Capital Allocation

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านแบบจำลองความเสี่ยง
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

17-Jan-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Test SIT Quality Assurance
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA หรือ tester
 • ทดสอบระบบ

16-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน
 • มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในบรรลุตามเป้าหมาย

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • มีความรู้ด้านกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

16-Jan-18

 

Applied
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงิน สินเชื่อ ตรวจสัญญา
 • จบนิติศาสตร์ จากในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างสัญญา

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบในธุรกิจธนาคารอย่างน้อย3ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงินการธน

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบอร์ดสินเชื่ออย่างน้อย 3ปี
 • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยง หรือสินเชื่อ
 • มีทักษะการนำเสนอ เจรจาต่อรอง ความรู้ภาษาอังกฤษดี

16-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี – โท สาขาการบัญชี
 • การทำงานด้านบัญชีในสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์
 • ความรู้ด้านภาษีอากร ด้านบัญชี มาตรฐานการบัญชี

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร
 • Compliance กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 • การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 18 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

15-Jan-18

 

Applied
 • degree in Computer Science, Information Technology
 • 2years experience in BI/Data warehouse development
 • Experience in Oracle OWB, Hyperion is preferable

15-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติ,วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

15-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.