kiatnakin bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at kiatnakin bank public company limited
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล