• ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ
  • งานประจำ
  • โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี

12-Oct-19

 

Applied
  • ควบคุมการผลิต ติดตามแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
  • โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน
  • ค่าคลอดบุตร เงินแต่งงาน ประกันชีวิต-สุขภาพ

12-Oct-19

 

Applied
  • เลขานุการติดตามผู้บริหาร แปลเอกสารงานที่เกี่ยวข้อง
  • งานประจำ
  • โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี

12-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?