jones lang lasalle
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs at jones lang lasalle
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์ด้านอาคาร 3 ปีขึ้นไป
  • จบวุฒิ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ และรู้ระบบอาคารสูงเป็นอย่างดี
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร
  • ประสานงานด้านระบบคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย
  • ประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร