• มีความรู้ด้าน HR ยุคใหม่
  • ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • สร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีให้กับคนในองค์กร

12-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?