• ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท สามัญโยธา
  • สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?