italian thai development public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at italian thai development public company limited
  Italian-Thai Development Public Company Limited's banner
  Italian-Thai Development Public Company Limited's logo

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  Italian-Thai Development Public Company Limited
  ปทุมวัน
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ