irpc public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs at irpc public company limited
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo

  Engineer

  IRPC Public Company Limited
  Rayong
  • ป.ตรี วิศวกรรม(ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด โยธา)
  • ประสบการณ์การทำงานในโรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น
  • มีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo

  Accountant

  IRPC Public Company Limited
  Rayong
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานในโรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น
  • มีความรู้ในเรื่องอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และระบบงานSAP
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo

  Safety Officer

  IRPC Public Company Limited
  Rayong
  • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มี จป.วิชาชีพ
  • มีความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสุขศาสตร์
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo

  Technical Service

  IRPC Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมเคมี
  • มีความรู้ด้านปิโตรเคมี
  • มีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์