• ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ มีความมุ่งมั่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารวงจรสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ด้าน Network Technology
 • มีทักษะในการทำ Project Feasibility

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้าน Project Management
 • มีทักษะด้านผู้นำ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ด้านงานสรรหา บุคคลากร
 • ด้านบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
 • ด้านการจัดอบรม

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.