"interlink communication public company limited (i-tel)"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at interlink communication public company limited (i-tel)
  Interlink Communication Public Company Limited (i-Tel)'s banner
  Interlink Communication Public Company Limited (i-Tel)'s logo

  Legal Officer

  Interlink Communication Public Company Limited (i-Tel)
  Huaykwang
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีความรับผิดชอบสูง