innofresh co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at innofresh co ltd
  InnoFresh Co., Ltd.'s logo
  Eastern > Others
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ด้านระบบการจัดการคุณภาพ ไม่น้อยกว่า3ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย และที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ