• การตลาด
 • Marketing
 • เจ้าหน้าที่การตลาด

13-Jul-18

 

Applied
 • Strengthen contact with existing customers
 • Corporate banking, leasing work experience
 • Bachelor or Master degree

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบเทคโนโลยี
 • IT Audit

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากฎหมาย, นิติศาสตร
 • ร่างสัญญากฎหมาย
 • กฎหมายธุรกิจเช่าซื้อ

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?