hightlight corporation co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at hightlight corporation co ltd
  HIGHTLIGHT CORPORATION CO., LTD.'s banner
  HIGHTLIGHT CORPORATION CO., LTD.'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 44,999 /month
  • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การสรรหาพนักงาน, นัดหมายสัมภาษณ์งาน, เอกสารการจ้าง
  • มีประสบการ์ณทางงานบุคคลและงานธุรการ 2 ปีขึ้นไป