• วุฒิปริญญาตรี
  • ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและ Microsoft Office
  • ประสบการณทำงานด้านบัญชีและการเงิน

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความสามารถในการจัดการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและภาษาอังกฤษ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.