grand prix international public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs at grand prix international public company limited
  Grand Prix International Public Company Limited's banner
  Grand Prix International Public Company Limited's logo
  Bangkhen
  • PDPA
  • กฎหมายแรงงาน
  • กฎหมายคุ้มครองแรงงานส่วนบุคคล
  Grand Prix International Public Company Limited's banner
  Grand Prix International Public Company Limited's logo
  Bangkhen
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  Grand Prix International Public Company Limited's banner
  Grand Prix International Public Company Limited's logo
  Bangkhen
  • เงินเดือนตามประสบการณ์๋
  • ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
  • ปริญญาตรีทุกสาขา