• มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้ดี

18-Jul-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?