government pension fund
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs at government pension fund
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ
  • มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Others
  • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน
  • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารการเงิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัย 2 ปี
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรม (Programming)
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านการลงทุน การเงิน 7 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo
  Bangrak
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดเงินและตลาดทุน
  • จัดทำ Quantitative Modeling และ Optimizations
  • สามารถทำ Coding, Programming และ Data Processing
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /IT /ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ