• สามารถเปิดการขายกับโรงพยาบาล คลินิก Spa, Beauty
  • มีภาวะผู้นำ มีจิตวิทยาในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
  • มีพาหนะของตนเองในการเดินทางดูแลลูกค้า มีค่าน้ำมัน

11-Oct-19

 

Applied
  • ประสานงานฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า
  • ใช้งานและเข้าใจ Social media
  • 15,000 – 17,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

11-Oct-19

 

Applied
  • ใช้งานโปรแกรม After effect (Ae), Photoshop (PS)
  • ใช้ Appication การแต่งรูปได้คล่อง เช่น Snapseed
  • 15,000 – 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

11-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?