• บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
  • อายุ 23 – 25 ปี ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

10-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
  • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.