global power synergy public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs at global power synergy public company limited
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Rayong
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านการวางแผนการบำรุงรักษา
  • ประสบการณ์ในระบบ ERP เช่น SAP ECC 6.0 S4/Hana
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo

  Senior Internal Auditor

  Global Power Synergy Public Company Limited
  Jatuchak
  • จัดทำแผนการตรวจสอบระยะสั้น-ยาวภายในบริษัท
  • ติดตามความก้าวหน้าและผลการปรับปรุงแก้ไขการควบคุม
  • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • จัดทำแผนการตรวจสอบภายในบริษัททั้ง short-long term
  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
  • Good English with TOEIC Score at least 700
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Rayong
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรม
  • TOEIC 600
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ นำเข้าส่งออก อย่างน้อย 5ปี
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร
  • ทำ Competency Development Model, Assessment Center
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ปสก.ด้านการวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ 7-10 ปี
  • TOEIC Score 700