• วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
  • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

29-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?