• เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.