• Male or Females, 23 - 30 years old
 • at least 2 years experience
 • Good commands of both spoken and written English

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 20- 28 ปี
 • ปวส.บัญชี - ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,E-mail,Internet

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ

22-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรในการบวนการผลิต
 • ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 32 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย
 • ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (B.E.)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • สามารถถอด ประกอบ และซ่อมแม่พิมพ์ได้
 • งานตรวจสอบรักษาบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่อมบำรุง
 • ประสบการณ์ 0 - 7 ปี หากมีประสบการณ์ในโรงงาน

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (B.E.)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • ถ้าใช้ระบบ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลเอกสาร เกี่ยวกับงานคลังสินค้า
 • ตรวจรับสินค้า

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 32 ปี
 • ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเลคทรอนิคส์
 • งานตรวจสอบรักษาบำรุง ระบบไฟฟ้า

22-Aug-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมภาษา C# หรือภาษาอื่นที่ใกล้เคียง
 • ปริญญาตรี ทางวิศวกรคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศ
 • ดูแล Support Program ให้หน่วยงานต่างๆ

22-Aug-17

 

Applied
 • สามารถเชื่อม อาร์กอน / เชื่อมไฟฟ้าได้จะพิจารณา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.