g m p co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 217 jobs at g m p co ltd
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาตรีหรือโทสาขาชีววิทยาชีวเคมีเทคโนโลยีชีวภาพ
  • 0-2 ปี ในอุตสาหกรรมยาหรือชีวภาพ
  • มีความรู้ด้าน QA หรือ QC ในสภาพแวดล้อม GMP
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangpleeTHB 30K - 44,999 /month
  • ประสบการณ์หัวหน้างานโรงงานอาหาร 2 ปี+
  • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานอาหาร
  • มีความรู้ด้านการจัดการงานคลังสินค้า
  Next