• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและนำมาประยุกต์ใช้
  • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และคิดเชิงกลยุทธ์
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถคิดนอกกรอบได้

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?