• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน มุ่งมั่น

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?