fitwhey co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs at fitwhey co ltd
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangpleeTHB 30K - 45K /month
  • ประสบการณ์หัวหน้างานโรงงานอาหาร 2 ปี+
  • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานอาหาร
  • มีความเข้มงวดสูง ให้พระเดชพระคุณลูกน้องได้
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangpleeTHB 20K - 35K /month
  • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2 ปี+
  • เชี่ยวชาญเครื่องจักร อาคาร งานระบบ
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างกลโรงงาน
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangkapiTHB 45K - 120K /month
  • เข้าใจการตลาด/งานขาย/การจัดการ/การ lean กระบวนการ
  • มีพลังงานบวกในการแก้ไขปัญหา แบบต้องตายก็ไม่ยอมแพ้
  • ชอบความท้าทาย ไม่ชอบอะไรที่อยู่กับที่ มีความ Hyper
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangkapiTHB 45K - 90K /month
  • ปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน 3 ปีขึ้นไป
  • เก่งบัญชีรอบด้าน ต้นทุน ทรัพย์สิน นำเข้า-ส่งออก
  • พร้อมลุยลงพื้นที่ ทำข้อมูลบัญชี คุมต้นทุน