first one co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 64 jobs at first one co ltd
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • มีประสบการณ์ 2 ขึ้นไปในงานด้านเลขานุการบริษัท
  • มีทักษะด้านการจัดทำและแปลเอกสารภาษาอังกฤษ
  • จัดทำรายงาน 56-1 One Report /หนังสือเชิญประชุม
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีความรู้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัทในบริษัทจดทะเบียน
  • มีความารู้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • เลขานุการบริษัท,ประสานงานตลาดหลักทรัพย์,SET, กลต
  • ระเบียบตลาดหลักทรัพย์,One Report,นักลงทุนสัมพันธ์
  • Corporate File,ประสานงานผู้ถือหุ้น,เอกสารการประชุม
  Next