• เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลยุคใหม่

2 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านบริหารการเงิน
 • การตรวจสอบรายงานยอดการรับ – จ่ายเงิน

23-May-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Business Development Manger
 • Engineer Business Development
 • project development Area

21-May-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรอย่างน้อย 3 ปี

21-May-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากฎหมาย สาขาบริหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัทฯ

20-May-19

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Passion and Innovate 30 - 35 Years
 • Team Work , Excellent English Listen Spek Read
 • มีความคิดสร้างสรรค์,รักความก้าวหน้า,เรียนรู้เร็ว

20-May-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานออกแบบยานยนต์, ชิ้นส่วนยานยนต์
 • รักความก้าวหน้า ท้าทาย มีความคิดสร้างสรรค์

20-May-19

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
 • สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หรือภาษาจีน

20-May-19

Salary negotiable

Applied