• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
 • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลเอกสาร,เก็บข้อมูล,จัดทำรายงาน,Support
 • จบการศึกษาในระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความตั้งใจในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งาน

16-Aug-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งของหัวหน้างาน
 • Control Team
 • Progress management

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารและรายงาน
 • Customers Contact
 • Report Creation

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.