• ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 5ปี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • มีความรู้ควาเข้าใจเอกสารภาครัฐและเอกชน

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ความเข้าใจใน ISO 29110

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ เขียนรายงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

19-Sep-19

 

Applied
 • รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
 • ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
 • ให้ความรู้และทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

19-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • JavaScript, ASP.NET, C#.NET, VB.NET, LUnix
 • มีประสบการณ์พัฒนาระบบ
 • ติดตั้ง ทดสอบ และปรับปรุงระบบ

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied