• Strong Leadership Skills
 • Expert in Project Management
 • Excellent in Communication in multiple languages:

17-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และภายนอก
 • ประสบการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

17-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อายุระหว่าง 30-35 ปี มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี
 • ได้รับประกาศนียบัตรด้าน Information Security

17-May-18

 

Applied
 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ : ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.