eastern water resources development and management public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs at eastern water resources development and management public company limited
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Rayong
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ชลประทาน
  • มีประสบการณ์บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Rayong
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้การจัดเตรียมและวางแผนงานสอบเทียบ
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Rayong
  • ปริญญาตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ สิ่งงแวดล้อม
  • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9000,14000,45000
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo

  Internal Auditor 1 อัตรา/พนักงานตรวจสอบ

  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี / โท วิศวกรรศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบ 2-3 ปี
  • มีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย / CIA