• ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • ระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ที่พึ่งจบการศึกษา
  • TOEIC 550 ขึ้นไป
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และ

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.