eastern sugar cane public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs at eastern sugar cane public company limited
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน
  • ปิดงบการเงินรวม
  • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางระบบควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีเจ้าหนี้
  • ตรวจสอบรายงานทางภาษีซื้อ (ภพ.30) ประจำเดือน
  • ตรวจสอบ/บันทึกตั้งหนี้ พร้อมกระทบยอด
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • รายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ติดตามผลโครงการลงทุน
  • วิเคราะห์ผลประกอบการ ราย BUSINESS UNIT