"Dplus Intertrade Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-4 of 4 jobs at Dplus Intertrade Company Limited
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo

  Sales Supervisor/Sales Supervisor

  Dplus Intertrade Company Limited
  Northern
  • บริหารทีมงานและพื้นที่ ผลักดันยอดขายตามเป้าหมาย
  • วิเคราะห์ วางแผน ติดตามงาน แก้ไขปัญหา
  • เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้า พนักงาน และบริษัท
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Samutprakarn > Muang
  • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า หรือ ขนส่ง 3 ปีขึ้นไป
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade , Mobile Chain
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้