• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 • ตรวจสอบและติดตามงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความคล่องตัวในเรื่องสินค้าออนไลน์
 • สามารถต่ิดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
 • มีประสบการณ์โดยตรง

12-Jul-18

 

Applied
 • แก้ไขระบบNETWORK
 • ดูแลระบบSERVER
 • สามารถเขียนโปรแกรม

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
 • จัดทำใบสำคัญในการจ่ายเสนอให้ตรวจสอบ
 • บันทึกบัญชี

12-Jul-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร Invoice
 • จัดทำสรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน
 • บันทึกบัญชีการรับชำระลุกหนี้

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?