• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหาร
  • ระสบการณ์ทำงานตรงในกิจการขนาดกลางหรือใหญ่
  • ควบคุมดูแลพนักงานของฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และการใ

14-Jul-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์

14-Jul-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • จัดทำคู่มือการใช้งานพร้อมฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน

14-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?