• รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
  • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

20-Sep-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี/การเงิน
  • จัดทำเอกสารประกอบการตรวจ
  • สรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบต่างๆ

16-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?