• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
  • จัดทำรายงานด้านยุทธศาสตร์ งานพัฒนาธุรกิจ
  • รวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูลแนวโน้มไฟฟ้า

08-Nov-19

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Renewable

08-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?