• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการใช้ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ CMS
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน E-Commerce, Online Market

04-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?