• วางแผน / วิเคราะห์
  • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • วางแผน ควบคุมกำกับดูแลและบริการบัญชีต้นทุนการผลิต
  • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านบริหารค่าตอบแทน
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการสำรวจค่าจ้าง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนองาน

11-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?