• 2-years (min.) relevant professional experience
 • Experience in interior design or similar roles
 • Proficient & skilled operator in AutoCAD, Sketchup

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจา มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 3-years (min.) relevant professional experience
 • Experience in interior design or similar roles
 • Proficient & skilled operator in AutoCAD, Sketchup

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในงานบริหาร มีภาวะผู้นำ
 • ดูแล/คำนวนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประเมินราคา BOQ
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ถอดแบบ ประเมินราคา

11-Oct-19

 

Applied
 • หัวหน้างาน
 • ประเมินราคาและถอดแบบBOQ
 • โรงงานเฟอร์นิเจอร์

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 30 - 37 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงาน

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied