cp retailink company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at cp retailink company limited
  Donmuang
  • สรรหาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ตลาด เจรจาต่อรองสินค้า
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ธุรกิจ Food Chain Store
  • ภาษาอังกฤษดี ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้