cp all
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 of 20 jobs at cp all
  Donmuang
  • สรรหาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ตลาด เจรจาต่อรองสินค้า
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ธุรกิจ Food Chain Store
  • ภาษาอังกฤษดี ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้
  Bangrak
  • วิเคราะห์ บริหารจัดการข้อมูลสินค้า และการขาย
  • ประสบการณ์อย่างน้อยด้านสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล
  • ปฏิบัติงานอาคาร CP Tower สีลม (BTS ศาลาแดง)
  Bangrak
  • จัดซื้อ, บริหารจัดการคู่ค้า/สินค้า, FMCG, Retail
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนเชิงกลยุทธ์
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  Bangrak
  • Service Merchandising, Space Management
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในงาน MER, MKT, บริหารโครงการ
  • ปฏิบัติงาน CP Tower สีลม (BTS ศาลาแดง)
  Sathorn
  • Accounting Information System, Data Management
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในงานบัญชี
  • วิเคราะห์ จัดการ ประมวลผลข้อมูลทางบัญชี
  Sathorn
  • บัญชีธุรกิจต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, จีน)
  • ประสบการณ์ 10 ปี+ ในสายงานบัญชี (ธุรกิจค้าปลีก)
  • ปฏิบัติงานสาทร สามารถเดินทางต่างประเทศได้