• ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • สามารถสือสาร เขียน และตอบ Mail ภาษาอังกฤษได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมเภสัชกร
 • มีทักษะการนำเสนอและการสื่อสารดี
 • มีความรับผิดชอบ อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

16-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรวิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า, เครื!องกล,อุตสาหการ)
 • ความรู้พื้นฐานด้านคอมฯ เป็นอย่างดี
 • สามารถออกพืนที่เพื่สำรวจข้อมูลได้

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
 • มีความรู้ด้าน#Database #BI Tools (Power BI)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี

11-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor degree
 • At least 3 years working experience
 • Highly self-motivated and energetic

05-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor/Master degree
 • At least 5 years working experience
 • Highly self-motivated and energetic

05-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree
 • At least 5 years working experience
 • English language proficiency

05-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree
 • At least 4 years working experience
 • Work on behalf of CP ALL IT management team

05-Jul-18

Salary negotiable

Applied