• รักในงานที่ทํามีประสบการณ์การทํางาน 1-2 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูงทัศนคติดีเยี่ยม
 • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษพอได้

20-Oct-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • 1-2 years experience working on digital media
 • Expertise in Facebook Ads Manager , Google Ads

20-Oct-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Minimum 3 years of experiences
 • Energetic ,innovative and self-motivated

20-Oct-20

 

Applied
 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรงุ ระบบที่พัฒนาขึ้น
 • ใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น PHP, MySQL

20-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?