• จบปริญญาตรีสาขา Computer Science
  • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0-2 ปี.
  • มีความรู้ทางด้านภาษา C# , SQL และภาษาอื่นๆ

26-May-20

 

Applied
  • Bachelor’s or Master Degree in Medical Technology
  • 1 year experience in Sale or Marketing
  • Prefer to work in planning, information research

26-May-20

 

Applied
  • Diploma/High Vocational Certificate of electronics
  • Ability to work and travel Upcountry
  • At least one year working experiences fields

12-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?