• จบปริญญาตรีหรือโท สาขา พยาบาล
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
  • มีรถยนต์ของตนเอง

12-Sep-18

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Medical technology
  • Ability to working the Upcountry
  • Good relationship, positive attitude

12-Sep-18

 

Applied
  • จบปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์การทำงานทางด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
  • มีรถยนต์ของตนเองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

10-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?